ข้อมูลทั่วไป
    ประวัติ อบต.
    สภาพทั่วไป อบต.
    ข้อมูลหมู่บ้าน
    แนะนำกลุ่มอาชีพ
    OTOP
 
คณะผู้บริหารและสมาชิก
    คณะผู้บริหาร อบต.
    สมาชิกสภา อบต.
    เจ้าหน้าที่ อบต.
    โครงสร้างส่วนราชการ
    รายรับรายจ่าย
 
ข้อมูลส่วนต่างๆ ของอบต.
    สำนักงานปลัด
    กองคลัง
    ส่วนโยธา
    กองสาธารณสุขฯ  
    ส่วนสวัสดิการสังคม
 

ลิงค์ประชาชน ท่าตำหนัก
 
กฏและระเบียบต่างๆ
 
การดำเนินงานของอบต.

   

 
 
หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


สำหรับผู้ที่ยังไม่มี
program Acrobat
Download Programชุมชนเมืองน่าอยู่ พรั่งพรูวัฒนธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี ประชาชนมีส่วนร่วม ศูนย์รวมการเกษตร เขตปลอดยาเสพติด ทุกชีวิตปลอดภัยในทรัพย์สิน

อบต.ท่าตำหนักร่วมกับ รพสต.ท่าตำหนักจัดประชุมผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนักโดยนายชาติ  กันล้อมนายก อบต.ท่าตำหนัก ร่วมกับ รพสต.ท่าตำหนัก
จัดโครงการประชุมผู้สูงอายุ ประจำเดือนกรกฏาคม 55 โดยมีกิจกรรมวัดความดันโลหิต ตรวจเบาหวาน ให้กับ
ผู้สูงอายุในเขตตำบลท่าตำหนัก และตำบลบางกระเบา เมื่อ วันที่ 13 กรกฏาคม 2555 ที่ผ่านมา

.

        


กิจกรรมย้อนหลัง
อบต.ท่าตำหนักออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เมื่อ 5 ต.ค.58
ประชุมคณะกรรมการ กบอ. หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหิจ และผู้บริหาร อปท เมื่อวันที่ 2 ต.ค.58
อบต.ท่าตำหนักออกตรวจเยี่ยมผู้พิการติดเตียง
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 18 ก.ย.58
อบต.ท่าตำหนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ฝึกอาชีพการทำกระเป๋าพวงกุญแจ 30 ส.ค.58
อบต.ท่าตำหนักจัดให้บริการรักษาสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียน
ประชุมสภา อบต.ท่าตำหนัก สมัยสามัญสมัยที่ 4/2558 วาระที่ 2,3
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี
ฝึกอบรมอาชีพการทำหอยจ๊อปู เมื่อ 9 ส.ค. 58

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 >>© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๐๐๕ - ๒๐๐๖ โดย องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตำหนัก